ประเภทของโครงงาน

โครงงาน 1

หลายคนสงสัยว่าโครงงานคืออะไร และประเภทของโครงงานมีกี่อย่าง? โครงงานคือการศึกษา การค้นคว้าหรือการทดลองเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่ต้องการหาความรู้หรือสงสัยอยู่ หรือต้องการแก้ปัญหาด้วยโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะได้ทั้งผลสรุปและผลลัพธ์ ต่างๆ อาจไม่ตรงตามจุดมุ่งหมายก็ได้ เพราะโครงงานนั้นจะเกิดจากการกระทำที่ไม่ที่ผู้ใดเคยทำมาก่อน ผลอาจจะออกมาไม่ตรงจุดก็ไม่ใช่ปัญหาการทำโครงงานแต่อย่างใด โครงงานเหมือนการทำวิจัยเล็กๆ มีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบนั้นกระบวนการไม่ยุ่งยากเท่ากับการทำวิจัยและผู้ทำช่วงวัยนี้อาจจะทำได้ไม่เท่ากับนักศึกษา นักวิชาการ เพราะไม่เข้มงวดเท่ากับการทำวิจัยนั่นเอง โครงงาน มีกี่ประเภทอะไรบ้าง 1.โครงงานทดลอง โครงการทดลองนี้มุ่งเน้นการศึกษาปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น (What it will be) เมื่อทำการทดลองกับตัวแปรต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความเชื่อมโยงและผลกระทบต่อตัวแปรตาม การทดลองจะใช้ตัวแปรต้นในการจำลองสถานการณ์ที่ต้องการศึกษา เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับว่าตัวแปรต้นมีผลต่อตัวแปรตามอย่างไร และมีการควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อตัวแปรตามได้ด้วย เพื่อให้ได้ความรู้และเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการทดลองในที่สุด 2.โครงงานสำรวจ เป็นโครงงานที่มีสภาพอยู่ในปัจจุบัน ประเภทโครงงานนี้จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในการสำรวจทางธรรมชาติและจำแนกย่อยเป็นหมวดหมู่ นำเสนอในรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าวได้อย่างชัดเจนขึ้น โครงงานนี้ผู้เรียนจะต้องไปศึกษาและรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตหรือการบันทึกต่างๆ ในการศึกษานั่นเอง 3.โครงงานประดิษฐ์ คือการนำทฤษฎีความรู้มาประยุกต์ใช้ และเครื่องมือต่างๆ ในการทำงานหรือการใช้สอยอย่างอื่นก็สามารถคิดค้นโครงการนี้ได้ตามต้องการเนื่องจากเป็นการประดิษฐ์ที่ยังไม่มีใครทำ จึงเป็นความคิดที่ค่อนข้างอิสระ สามารถปรับปรุงแต่งได้และดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วได้ เพิ่มให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการสร้างแบบจำลองต่างๆโครงงานประเภทนี้เป็นการทดลองเพื่อปรับปรุงแก้ไข เป็นระยะจึงเรียกว่า โครงงานทดลองเชิงพัฒนา เทคนิคคิดหัวข้อโครงงานให้ถูกใจอาจารย์ ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน การทำโครงงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับครูและนักเรียน ในยุคปัจจุบันการทำโครงงาน นั้นไม่ยากเท่าเมื่อก่อน … Read more