เชื่อมต่อลิงก์เข้าสู่ระบบ DMC 2566 -2567 ข้อมูลจดเก็บรายบุคคล

การกรอกข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาของนักเรียน DMC 2566 สามารถทำได้ในปีการศึกษา 2566 โดยข้อมูลนี้จะถูกบันทึกลงในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลหรือที่เรียกว่า DMC นั่นเอง ระบบนี้เป็นที่ตั้งข้อมูลของนักเรียนทุกคนที่มีตัวตนในโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นี้

วิธีบันทึก ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC66) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ระยะที่ 1 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC66) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2566)

1.บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

ท่านสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนในระบบ Data Management ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2566 ผ่านลิงก์ที่ https://portal.bopp-obec.info/obec66

2.ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง

สามารถตรวจความซ้ำซ้อนของข้อมูลโรงเรียนในสังกัดสพฐ ทำการตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2566

3.ยืนยันข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน

ท่านเจ้าหน้าที่และบุคลากรระดับโรงเรียนโปรดยืนยันข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนทุกรายการ ณ วันที่ 10 มิ.ย. 66 รับรองข้อมูลการมีตัวตนของนักเรียน ท่านผู้อํานวยการโรงเรียนโปรดรับรองข้อมูลการมีตัวตนของนักเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ วันที่ 10 มิ.ย. 66 (รับทราบการรายงานข้อมูล ท่านเจ้าหน้าที่และบุคลากรระดับ สพท. )

4.ปิดระบบ DMC66 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เพื่อทำการประมวลผลและจัดทํารายงานผลข้อมูลนักเรียนรายบุคคลไปใช้ในการจัดสรร ทำการส่งข้อมูล 1/66 ที่ประกอบด้วยข้อมูลโรงเรียน นักเรียน ผู้สําเร็จการศึกษา และผลการเรียนเข้าระบบ Exchange ของ สป.ศธ.

Leave a Comment