แจกฟรี แบบฟอร์มเอกสาร “ค่าอุปกรณ์การเรียน 2567″

สำหรับแบบฟอร์มหลักฐานทางราชการ ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงิน “ค่าอุปกรณ์การเรียน 2567” เป็นเอกสารที่มีความสำคัญโดยเฉพาะช่วงเปิดเทอมซึ่งคุณครูจำเป็นจะต้องใช้สำหรับเป็นเอกสารการจ่ายเงินในส่วนของ “ค่าอุปกรณ์การเรียน” และ “ค่าเครื่องแบบนักเรียน” ซึ่งให้กับนักเรียนเป็นรายหัวตั้งแต่ระดับอนุบาลไปขนถึงระดับ ปวช. เพื่อให้ได้มีอุปกรณ์สำหรับการเรียนและพร้อมเข้าสู่การเรียนการสอนที่มีมาตรฐานมากขึ้น

รายการเงินอุดหนุน “ค่าอุปกรณ์การเรียน 2567″

“ค่าอุปกรณ์การเรียน 2567″ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน โดยรัฐได้มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานทางการศึกษาเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับเยาวชนทุกครัวเรือน โดยได้มีการจัดตั้งโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายหรือเงินอุดหนุนรายหัวให้กับนักเรียนทุกคนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีงบเงินอุดหนุนทั้งหมดจำนวน 5 รายการ ดังนี้

 1. ค่าจัดการเรียนการสอน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน เป็นเงินช่วยเหลือสำหรับนักเรียนยากจน ค่าอาหาร
 2. ค่าหนังสือเรียน เป็นค่าหนังสือเรียนให้กับทุกระดับชั้น และแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียน และค่าหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับนักเรียนปฐมวัย
 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับให้กับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น เช่น ดินสอ ยางลบ ปากกา สี วัสดุต่าง ๆ สำหรับใช้ในการฝึกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ฝึกอาชีพ
 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ใช้สำหรับซื้อชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี เข็มขัด ถุงเท้า รองเท้า ได้ทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้สำหรับนักเรียนทุกคน
 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นกิจกรรมเพิ่มเติมนอกจากการเรียนปกติในชั้นเรียน เพื่อให้ทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและได้เรียนรู้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
School supplies fee form 2024

ค่าอุปกรณ์การเรียน

สำหรับค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 ที่จะเป็นในส่วนของ สมุด ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ ปากกา สีต่าง ๆ ซึ่งจะต้องมีให้เหมาะสมกับในแต่ละระดับชั้น สำหรับตรงนี้ในปัจจุบันผู้ปกครองสามารถให้ทางสถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการให้ได้ หากไม่สะดวกที่จะไปหาซื้อเอง โดยทางโรงเรียนก็จะมีการรายละเอียดของอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวนและราคาให้อยู่ในงบประมาณที่จะให้ตามระดับชั้น ซึ่งโรงเรียนจะต้องมีเอกสารยินยอมให้ผู้ปกครองเซ็นอนุญาตให้ทางโรงเรียนดำเนินการให้

 • ระดับระดับอนุบาล จำนวน 290 บาทต่อปี หรือภาคเรียนละ 145 บาทต่อคน
 • ระดับประถมศึกษา จำนวน 440 บาทต่อปี หรือเรียนละ 220 บาทต่อคน
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 520 บาทต่อปี หรือภาคเรียนละ 260 บาท/คน
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 520 บาทต่อปี หรือภาคเรียนละ 260 บาทต่อคน
 • ระดับ ปวช.1 – 3 โดยสถานประกอบการจัดเตรียมให้ จำนวน 520 บาทต่อปี หรือภาคเรียนละ 260 บาทต่อคน

ค่าเครื่องแบบนักเรียน

เป็นอีกรายการในค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เป็นงบประมาณที่ได้เตรียมไว้สำหรับเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน โดยผู้ปกครองสามารถนำไปซื้อเองได้ในงบประมาณตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ให้ โดยต้องมีการเซ็นชื่อผู้ปกครอง และมีรายละเอียดชื่อนักเรียนและระดับชั้นอย่างชัดเจน จากนั้นต้องนำใบเสร็จที่ถูกต้องจากร้านค้าสำหรับการซื้อเครื่องแบบนักเรียนต่าง ๆ  เช่น เสื้อนักเรียน กางเกงนักเรียน กระโปรงนักเรียน รองเท้านักเรียน ถุงเท้า เป็นต้น ในอัตราดังนี้

 • ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาล จำนวน 325 บาทต่อปี
 • ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 400 บาทต่อปี
 • ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 500 บาทต่อปี
 • ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 550 บาทต่อปี
 • ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับ ปวช. 1-3 โดยสถานประกอบการเป็นผู้จัดเตรียมให้ จำนวน 950 บาทต่อปี

สำหรับแบบฟอร์มทางราชการต่าง ๆ โดยเฉพาะหลักฐานการเบิกจ่าย “ค่าอุปกรณ์การเรียน 2567” ซึ่งต้องมีการทำรายการเบิกทุกปี เพื่อให้มีเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงนักเรียน ระดับ ปวช. 1-3 ได้มีความพร้อมในการเรียนรู้ได้เท่าเทียมกัน และพร้อมพัฒนาศักยภาพทางด้านการเรียนให้มีคุณภาพต่อไปได้ในอนาคต

แจกไอเดียทำการ์ด คริสต์มาส 2567 ให้นักเรียนร่วมทำกิจกรรมและส่งคำอวยพรให้กับเพื่อน ๆ