กฎของลูกเสือ 10 ข้อ สำคัญอย่างไร

ลูกเสือ เป็นเยาว์ชนที่ได้รับการยกย่องให้เป็นคนดีของ สังคม ลูกเสือมีความหมายว่าการผจญภัยในป่าหรือการทำกิจการการแจ้ง และยังมีแนวทางดำเนินชีวิตที่สอนให้เด็กๆโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบมีคุณธรรมความดี กฎของลูกเสือ 10 ข้อ เป็นหลักสำคัญที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เป็นคนดีที่สมบูรณ์แบบโดยวันนี้บทความของเรามีกฎของลูกเสือ อธิบายไว้ให้อย่างละเอียด  เพราะกฎของลูกเสือเป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิต มุ่งมั่นให้เยาว์ชนเป็นคนดี โดยทั้งหมดมี 10 ข้อสามารถควบคุมการปฏิบัติตัวตนได้อย่างต่อเนื่องทั้งต่อตนเอง และต่อสังคมโดยเน้นย้ำถึงความซื่อสัตย์จงรักภักดี ความรับผิดชอบและการช่วยเหลือผู้อื่น ความมีน้ำใจทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎของลูกเสืออย่างเคร่งครัดเพื่อให้ตนเองเป็นคนดีในสังคมต่อไป

กฎของลูกเสือ 10 ข้อ 2

กฎของลูกเสือสามัญ ลูกเสือวิสามัญ 1 ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้

(ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า)

 1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้
 2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ
 3. ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
 4. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
 5. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย
 6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์
 7. ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ
 8. ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก
 9. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์
 10. ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ
กฎของลูกเสือ 10 ข้อ 3

อธิบายกฎของลูกเสือ10 ข้ออย่างละเอียดดังนี้

ข้อ 1 ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้

หมายถึง การที่บุคคล รักษาศีลธรรมและคุณธรรมทำตัวให้มีประโยชน์ต่อสังคมและเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่วางใจของผู้อื่นประพฤติตนเป็นคนดี ความสำคัญของการเป็นลูกเสือที่มีเกียรติ นับว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เยาว์ชนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่มีความซื่อสัตย์ ความอดทน ความเสียสละและความรับผิดชอบ

ข้อ 2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ

จงรักภักดีหมายถึงเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ศาสนา และชาติบ้านเมืองด้วยใจรักและบุคคลที่รัก ความสำคัญของข้อนี้ลูกเสือต้องมีความจงรักภักดี เพราะจะช่วยให้เยาว์ชนมีความรักต่อพระมหากษัตริย์  มีสำนึกที่ดีรู้จักการรับผิดชอบต่อสังคมและรู้จักหน้าที่

ข้อ 3 ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น

หมายถึงการที่บุคคลใดๆ ทำประโยชน์แล้วไม่หวังผลตอบแทน ช่วยเหลือได้อย่างเต็มใจ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อน ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือสัตว์ หรือช่วยเหลืองานบ้าน รวมถึงจิตอาสาต่างๆ ก็สามารถทำได้เช่นกัน

ข้อ 4 ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก

หมายถึงสร้างความสัมพันธ์ต่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกื้อกูลกัน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่ว่าจะเป็นความผูกพัน เปรียบเสมือนพี่น้องร่วมสายเลือด และมีความสามัคคีต่อกัน ปฏิบัติตนด้วยความสุภาพอ่อนโยนรู้จักวางตัวเคารพผู้อื่นมีมารยาททางสังคม

ข้อ 5 ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย

ต้องมีกิริยามารยาทที่งดงาม รู้จักกาลเทศะ อ่อนน้อมถ่อมตน เรียนรู้พื้นฐานของสังคมและเลือกปฏิบัติด้วยความสุภาพเป็นที่รักใคร่ของคนอื่นและเป็นคนดีต่อสังคม

ข้อ 6 ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์

เป็นคนที่รักและเอ็นดูสัตว์ เป็นพื้นฐานของมนุษย์ธรรมที่คุณต้องปฏิบัติ ซึ่งมีความเมตตาไม่ให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมาน เพื่อประโยชน์ของตนเองและครอบครัว

ข้อ 7 ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ

หมายถึงเป็นคนดีของสังคม ยกย่องสถานะให้เกียรติผู้อื่นฟังคำแนะนำของผู้อื่นอย่างเต็มใจ และเคารพมุ่งมั่นกับสังคม เพื่อตัวเองและครอบครัว เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาไม่ผิดพลิ้ว ไม่ดื้อรั้น ปฏิบัติตามกฎของสังคม

ข้อ 8 ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก

ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความลำบากหมายถึงมีอารมณ์แจ่มใสอยู่ตลอดไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือปัญหาใดๆ ก็ต้องต่อสู้ด้วยสติปัญญา มีจิตใจร่าเริงและเผชิญหน้าในสังคมปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องไม่หลงผิด

ข้อ 9 ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์

ต้องเป็นคนที่รู้จักเก็บหอมรอมริบไม่เบียดเบียนทรัพย์สินเงินทองผู้อื่น ปฏิบัติตนเองให้ดี ดำรงชีพด้วยความเพียงพอ ไม่โลภมาก ไม่หลงผิด

ข้อ 10 ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

จะต้องปฏิบัติตนดังนี้

 • กาย แต่งกายสะอาดตามระเบียบ ให้เรียบร้อยตามสถานที่
 • วาจา พูดความจริง ไม่พูดโกหก พูดจาไพเราะ สุภาพ อ่อนหวาน
 • ใจ คิดดี ทำดี ละเว้นความชั่ว มีจิตใจเมตตากรุณาต่อผู้อื่น